Här nedan tar du del av integritetspolicy, köpevillkor, studievillkor och ångerrätt för våra tjänster.


1. INTEGRITETSPOLICY

Personuppgiftsansvarig och ägare av denna webbplats är Team Birath AB, 559127-4574, Box 92138, 120 08 Stockholm nedan kallat LI. Leadership Institute är ett varumärke i Team Birath AB.

 1. LI tillhandahåller tjänster, fysiskt, live-streamat och digitalt inspelat, i form av utbildningar, kurser, föreläsningar, böcker, blogginlägg, mentorskap och coachningsprogram

 2. Tjänsterna tillhandahålls dels via en digital plattform för bland annat texter, nedladdningsbara filer samt inspelade och animerade videofilmer - leadershipinstitute.se, dels via digitala online-möten och dels genom fysiska träffar hos av LI anvisad plats.

 3. Med ”kund”, “kunden” eller "du" avses den fysiska eller juridiska person som köper en av de ovan nämnda tjänsterna.

LI opererar via Leadership Institute även på sociala kanaler som t ex. YouTube och LinkedIn.

Målsättningen är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. LI tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All hantering av personuppgifter inom LI sker i överensstämmelse med tillämplig personuppgiftslagstiftning och inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR).

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via LIs digitala kanaler, behandlas även personuppgifter, både om dig som leverantör eller kund, vid utförande av olika tjänster eller köp. För det fall att villkoren för någon av de tjänster som erbjuds via LIs digitala kanaler innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling och köpevillkor, ska sådana bestämmelser äga företräde framför denna integritets- och köppolicy, för den aktuella tjänsten. 


Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en fysisk person. Det innebär uppgifter som exemplevis namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, förfrågningar om tjänster, gjorda val och köp samt beteenden på våra plattformar utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.


Vilka personuppgifter behandlas och när raderas de?

När du använder våra digitala plattformar och kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av LIs tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. När du genomför ett köp hos oss kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan LI komma att samla in tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till LIs digitala kanaler och tjänster, däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookie-information. Insamlingen som beskrivs här sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler, eller använder dess tjänster, att du kommunicerar med LI och andra via LIs plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned dokument från LIs plattformar eller anmäler dig till evenemang som LI anordnar samt i de fall du skickar e-post till oss.

Om du deltar i marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar som Instagram och LinkedIn m.fl.) kan LI komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen och all medverkan där sker i enlighet med respektive webbplats egen integritetspolicy.

LI samt de plattformar vi använder oss av har i vissa fall placerat så kallade ”cookies” i våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in. 

Vill du ta bort cookies på din dator skall du rensa cache-minnet.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra LIs rättsliga skyldigheter.

I vissa fall raderas dina personuppgifter och kontouppgifter hos LI när dina köpa tjänster avslutats hos oss. Läs mer under respektive tjänsts specifika bestämmelser och köpevillkor.


Känslig information

LI kan under fullgörandet av avtalade tjänster med dig komma i kontakt med privata och känsliga personuppgifter. LI har att iaktta ett strängt yppandeförbud avseende alla uppgifter som är av privat eller anses känsliga, enligt lag och definitionen från Integritetsmyndigheten. Privata och känsliga uppgifter är till exempel, uppgifter om hälsotillstånd, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös och filosofisk övertygelse samt genetiska uppgifter och sexuell läggning. Det anses även vara uppgifter om till exempel, lön, resultat av olika tester som intelligens och personlighetsprofiler, uppgifter om lagöverträdelser samt sociala och ekonomiska förhållanden. Utgångspunkten är att Leadership Institute och dess Konsulter inte behandlar dessa uppgifter om så inte krävs för att fullgöra uppdraget med dig, dvs inte yppar information om ovanstående, inte för noteringar, om så inte krävs för att utföra uppdraget mot Kunden, och inte heller för informationen vidare till tredje part. Leadership Institute kommer dock dela konfidentiell information, vid olaglig verksamhet, om det krävs enligt lag, efter begäran av polis eller domstol, omedelbar eller sannolik risk för fara för sig själv eller andra. I dessa fall kommer Leadership Institute informera berörda myndigheter omgående.

Information om ovanstående kan dock komma att diskuteras med dig i den mån som krävs för att LI skall kunna fullgöra sitt avtal med dig som Kund. Coachning och vägledning i våra olika program ersätter aldrig ett besök hos en läkare eller en psykolog, och du skall alltid uppsöka legitimerad vårdgivare för dina medicinska tillstånd.

Vår önskan är att du inte skickar eller lämnar ut några känsliga personuppgifter till oss via formulär eller e-post om inte den tjänst du bokat kräver specifik information om dig för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig. Se mer information under respektive tjänsts specifika bestämmelser och köpevillkor.

Läs om dina rättigheter hos Integritetsmyndigheten här ➜


För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av LI eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål:

 1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig

 2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, e-post eller formulär och i våra konton i sociala medier

 3. För att administrera marknadsföringsaktiviteter

 4. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post och e-post, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-post

 5. För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala kanaler från Bolaget samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster

 6. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster

 7. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier


Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

LI behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler. Om LI skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, t ex som att registrera ett konto hos oss så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta eller skriva under ett samtycke i samband med din registrering.


Begränsningar i utelämnande av personuppgifter

LI kan komma att anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för LI, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att LIs samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Företag som hanterar personuppgifter för LIs räkning undertecknar alltid avtal med LI för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

LI kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, endast om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

LI lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan än i den utsträckning som beskrivs här.


Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som LI behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. LIs digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.


Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller från och med den 25 maj 2018, har du bland annat följande rättigheter:

 • få tillgång till dina personuppgifter

 • få felaktiga personuppgifter rättade

 • få dina personuppgifter raderade

 • invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring

 • invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering

 • flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Läs mer hos Datainspektionen här ➜


Behandling av personuppgifter om barn

LIs Digitala Kanaler riktar sig inte till barn och LI samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till LI ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges nedan, för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.


Kontaktinformation - personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är det företag eller den person som anges som ansvarig för den digitala kanalen i fråga. Om du har frågor rörande hur LI behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga, är du välkommen att kontakta oss på: hello@leadershipinstitute.se.


2. KÖPEVILLKOR

I samband med genomfört köp av en eller flera tjänster från LI accepterar kunden att betala för de avtalade tjänsterna via ett betal- eller kreditkort eller mot en faktura 15 dagar netto. 

Vill du betala mot en faktura behöver du kontakta oss på hello@leadershipinstitute.se så hjälper vi dig. Du får då tillgång till dina beställda tjänster när din faktura är betald.

LIs tjänster betalas antingen direkt vid köp eller via en månadsbetalning under en specifik avtalsperiod. Läs vad som gäller för respektive tjänst under respektive tjänsts prisinformation.

För LIs tjänster som betalas månadsvis under en specifik avtalsperiod gäller följande:

 • Kunden accepterar att det angivna betal- eller kreditkortet debiteras månadsvis under den avtalade perioden av LI eller av LI utsedd partner för betallösningar med överenskommen summa. 

 • Första debitering sker i samband med ett köp och därefter månadsvis i förskott.

 • I det fall kunden väljer att avbryta sina kortbetalningar i förtid innan den avtalade perioden avslutats accepterar kunden att betala det återstående beloppet via en faktura från LI, med fakturatid 15 dagar netto.

 • Abonnemang utan bindningstid debiteras månadsvis i förskott via kortbetalning. Du kan avsluta när du vill genom att ändra inställningarna under ditt konto eller genom att kontakta oss. Redan gjorda månadsbetalningar återbetalas inte.

Priser som anges på LIs webbplatser är inklusive moms för privatpersoner. För företag gäller att priserna är exklusive moms. För företag gäller inte distansköpslagen.


Tillgång till våra digitala tjänster och ditt köp

Du tar del av LIs digitala tjänster helt på egen hand via vår digitala plattform leadershipinstitute.se. De digitala tjänsterna kan bestå helt eller delvis av informationstexter, material för tips och inspiration, inlästa digitala presentationer och / eller inspelade digitala föreläsningar och / eller inspelade videofilmer. För vissa tjänster erbjuds digitala kunskapsprov, digitala kursintyg och digitala certifikat.

För att kunna ta del av de digitala tjänsterna som erbjuds inom den tjänst du köpt behöver du registrera ett personligt konto på vår digitala plattform leadershipinstitute.se/users/sign_up.

Du har tillgång till de digitala tjänster du köpt under tjänstens avtalsperiod, se respektive tjänst för information om avtalsperiod och kostnader.


3. STUDIEVILLKOR FÖR WEBBKURSER

Studieform: Distans 100 %
Startdatum: Valfritt
Studieperiod: En längst möjlig studieperiod anslås på respektive utbildnings sida
Tillång till digitalt kursmaterial: Under gällande studieperiod

Detta studieupplägg innebär att:

 • Du inhämtar kunskapen via egna studier på vår digitala utbildningsplattform

 • Du genomför utbildningen helt på egen hand under maximalt den angivna studieperioden och har inga krav på resor, inlämningstider eller andra åtaganden under studieperioden

 • Du förbinder dig till att lämna in eventuella hemuppgifter och genomföra aktuella kunskapskontroller i egen takt men senast sista dagen av den angivna studieperioden

 • När alla avsnitt i kursen är genomförda, egenstudierna avklarade och kunskapskontrollen genomförd med godkänt resultat, kan du ladda ner ditt kursintyg


4. ÅNGERRÄTT

För köp gjorda av privatpersoner på vår digitala plattform gäller distansköpslagen vilket ger dig rätt att frånträda ett köp du gjort inom 14 dagar. Har du börjat att nyttja dina tjänster kan du dock inte längre avboka ditt köp. Undantaget är biljettköp där distansköpslagen inte gäller. Har du köpt en biljett till något av våra publika evenemang kan den inte avbokas / återbetalas.

Ladda ner ångerblanketten från konsumentverket här och skicka till oss på hello@leadershipinstitute.se eller posta till Team Birath AB, Box 92138, 120 08 Stockholm.

Du kan även kontakta oss direkt på hello@leadershipinstitute.se för att få hjälp med dina rättigheter och hur du kan avboka och få återbetalning av ej nyttjad tjänst.

Vid sjukdom eller olycka

Erlagd kursavgift återbetalas vid läkarintyg om att fullgörande av aktuell distansutbildning ej är möjlig inom en period av 2 år. Bedöms förmågan att fullgöra aktuell utbildning uppstå inom en period av 2 år skjuts slutdatumet för distansutbildningen upp i samråd med deltagaren.

Vid en eventuell tvist med kund följer vi alltid rekommendation från allmänna reklamationsnämnden, ARN. Länk till ARN’s konsumentsida


5. STRESSHANTERING, MENTAL HÄLSA OCH POWER 360

När du bokar POWER 360, coachmöten, bokar plats på föreläsning eller går en kurs inom området stresshantering och mental hälsoutveckling behöver du samtycka till att vi kan komma att behöva samla in och digitalt lagra dina personuppgifter samt uppgifter om dina eventuella testresultat, journalnoteringar, bilder, filmer, korrespondens samt dina övriga hälsomässiga och medicinska data.

De data som lagras behövs endast för att kunna utföra de tjänster som avtalats. Dina dats försvaras säkert i enlighet med GDPR och kommer aldrig tredje part tillhanda. Du kan närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke och be oss radera dina data. Skicka e-post till hello@leadershipinstitute.se så hjälper vi dig. Vid ett tillbakatagande av ditt samtycke är du medveten om att vi kanske inte kan leverera den tjänst/de tjänster vi avtalat om.

När du anlitar oss för att arbeta med utveckling av din mentala och fysiska status är du införstådd med att den rådgivning du får aldrig ersätter ett läkarbesök eller ett besök hos en psykiatriker/psykolog, och du ska alltid uppsöka legitimerad vårdgivare för ditt medicinska tillstånd.

Du är medveten om att det inte ställs några diagnoser eller ges några rekommendationer om:

 • Läkemedel
 • Dopingpreparat
 • Sjukvårdsbehandlingar


Du är medveten om att du alltid självt är ansvarig för de val du gör för att arbeta med stresshantering, mental och fysisk hälsa samt livsstil i förebyggande syfte. Den rådgivning du får när du nyttjar våra tjänster är att betrakta som vägledande och du accepterar och är införstådd med att det är ditt eget val om du vill följa dessa råd eller inte. 

Om du är osäker på ett råd du fått av oss, kontakta oss omgående på hello@leadershipinstitute.se eller din läkare för ytterligare rådgivning.


6. ANSVARSFÖRSÄKRING

LI innehar en gällande ansvarsförsäkring för din och vår säkerhet.

Övrigt

Dessa villkor för LIs tjänster och det genomförda köp till vilket de relaterar ska regleras enligt svensk lag. Tvist i anledning härav ska avgöras av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.

LI har rätt att utan föregående notifiering till Kund ändra dessa villkor genom att anslå villkorsändringen på LIs webbplattformar eller genom att på annat sätt informera dig som kund. 

Ändrade villkor gäller från ändringsdagen och omfattar från ändringsdagen även redan genomförda köp av tjänst.

Senast uppdaterad 2022-07-01


© TEAM BIRATH AB

Allt material inklusive föreläsningar, presentationer, digitala inspelningar, ljudfiler och texter på denna webbplats samt de webbplatser som LI opererar via är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Mångfaldigande, all typ av kopiering eller delande av innehållet på LIs webbplatser, helt eller delvis, är förbjudet utan medgivande från LI eller upphovsrättsinnehavaren. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring inklusive alla former av spridning, digitala som analoga.

Missbruk kan komma att polisanmälas och leda till skadeståndsanspråk.

Miljö och hållbarhetspolicy ➜
Värdegrund ➜